Nye Hangursbane på Voss

Siv.Ing.Arne Vaslag er stolte av å kunne annonsere sin delaktighet i prosjektet “Nye Hangursbanen” på Voss.
Som rådgivende ingeniør innen byggteknikk, blir vår funksjon i prosjektet å utvikle det beste systemet for den bærende konstruksjonen for det nedre stasjonsbygget. Denne jobben blir utført av Vossaavdelingen i samarbeid med Node Rådgivende ingeniører AS.”

DÅLÅN – Oppstart planarbeid

Det varsles herved om oppstart av planarbeid iht plan- og bygningslovens § 12-9 for :

Dålån Massedeponi, gnr. 158 bnr. 1, Leinstrand, Trondheim.

Området er på ca. 50 da, beliggenhet på gnr/bnr 158/1 ca. 2-300 m sør for Ringvålveien, mellom Leinbakkan og gnr/bnr 159/3. Hensikten med tiltaket er etablering av massedeponi for rene masser og utvidelse av jordbruksareal.

Event. spørsmål kan rettes til forslagsstilleren.

Event. uttalelser sendes til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim innen 6 uker fra dd.

Planforslaget finnes her: 150806 Planprogram

Veileder for duk-konstruksjoner

For dimensjonering av duk og duk-konstruksjoner mangler vi i Norge slike regler og anvisninger. Både leverandører og rådgivende ingeniører har derfor ytret ønske om å få utarbeidet aksepterte anvisninger for beregning, dimensjonering og detaljkonstruksjon for duk-konstruksjoner. Internasjonale regler har også manglet, men en ”Europeisk Design Guide” (sept 2004) gir grunnlag for videre arbeid. Det vil imidlertid ta tid før internasjonale standarder er på plass. En “RIF Veileder” kan derfor være ett skritt mot en omforent praksis for konstruksjon og utførelse av duk-konstruksjoner. Den kan også være nyttig for dokumentasjon og kontroll av nye produkt- og systemløsninger. Ikke minst vil den kunne lette byggesaksbehandlingen både for byggherrer og bygningsmyndigheter.

Arne Vaslag

 

Veileder for duk-konstruksjoner.

Forside_Veileder